BG | EN

 

 

 

 

 

Страници

Сертификати - Декларации

Фирма “Авис Инженеринг” ЕООД е вписана в Централния професионален регистър на строителя с решение на комисията и протокол No. 0869/03.12.2015г.

 

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, фирма “Авис Инженеринг” ЕООД е вписана в регистъра за изпълнение на строежи със следния обхват:

 

- Първа група - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

 

- Втора група -  строежи от транспортната инфраструктура;

 

- Трета група -  строежи от енергийната инфраструктура.

 

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, фирма “Авис Инженеринг” ЕООД е вписана в регистъра за изпълнение на строежи от първа до пета категория, с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 1.4.4 и т. 1.5.6.

 

Конкретният вид на строежите за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

 

Udostoverenie-Kamara na stroitelite-I grupa

 

Udostoverenie-Kamara na stroitelite-AvisEngineering II grupa

 

Udostoverenie-Kamara na stroitelite- III grupa

   
Основната цел на фирма “Авис Инженеринг” ЕООД е да предлагаме продукти с високо качество, които в максимална степен да удовлетворяват изискванията на нашите клиенти. За постигането на тази цел фирма “Авис Инженеринг” ЕООД е внедрила и поддържа ефективна система за управление на качеството (СУК) на база международния стандарт ISO 9001:2015.
Област на приложение на системата за управление на качество - Електрификация на железопътен, минен, метро, трамваен и тролейбусен транспорт. Изграждане и реконструкция на контактни, кабелни, комуникационни мрежи и съпътстващата ги инфраструктура. Електроизграждане.
В „Декларацията на ръководството за политика и цели по качеството“ са описани основните процесите и цели на ръководството през следващите етапи на развитие на фирмата.
  ISO_9001-Avis Engineering Ltd
     
Разработената и внедрена от месец Октомври 2009г. Система за Управление на околната среда (СУОС) гарантира, че фирмата прилага изискванията на приложимите закони и други нормативни актове, свързани с опазването на околната среда.
Като управлява процесите, необходими на СУОС, фирмата осигурява подходящи условия за непрекъснато подобряване на работата по опазване на околната среда.
Системата за управление на околната среда съответства на изискванията на международния стандарт ISO 14001:2015.
В „Декларацията на ръководството за политика и цели по управление на околната среда“ са описани основните процесите и цели на ръководството през следващите етапи на развитие на фирмата.
   ISO14001-Avis Engineering Ltd
     
От месец Октомври 2009г. във фирма “Авис Инженеринг” ЕООД е разработена и внедрена Системата за Управление на Здравословни и Безопасни Условия на Труд (СУЗБУТ), в съответствие с изискванията на стандарта OHSAS 18001:2007.
Обхватът на СУЗБУТ е дефиниран като управление на ЗБУТ при извършване на дейности свързани с ремонтни, възстановителни, строително-монтажни и демонтажни работи по контактни, кабелни, комуникационни мрежи и съпътстващата ги инфраструктура за електрификация на железопътен, минен, метро, трамваен и тролейбусен транспорт.
СУЗБУТ има задачата да гарантира прилагането на изискванията на приложимите закони и нормативни актове, както и всички други изисквания свързани със ЗБУТ.
Като управлява процесите, необходими на СУЗБУТ, фирмата осигурява подходящи условия за непрекъснато подобряване на здравословните и безопасните условия на труд за работниците и служителите.
В „Декларацията на ръководството за политика и цели по здравословни и безопасни условия на труд“ са описани основните процесите и цели на ръководството през следващите етапи на развитие на фирмата.
   OHSAS_18001-Avis Engineering Ltd
     
     

 

 


Изработка на уебсайт website.bg