BG | EN

 

 

 

 

 №BG16RFOP002-2.073-4975-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвид., настъпили в резултат от епидемичния взрив COVID-19“


№BG16RFOP002-2.073-4975-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвид., настъпили в резултат от епидемичния взрив COVID-19“

Бенефициент: АВИС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД


Номер на Проект: BG16RFOP002-2.073-4975-C01


Наименование: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19


Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и  1 500.00 лв. национално съфинансиране.


Главна цел на настоящия проект: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.


Специфични цели на проекта: 

1. Осигуряване на финансов ресурс за покриване на недостига на средства и липсата на ликвидност.

2. Осигуряване на устойчива заетост.

 

В резултат от изпълнението на проекта се очаква бенефициентът да преодолее икономическите последствия от пандемията COVID-19 и да осигури стабилност на работни места, като продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

 

Място на изпълнение: гр. Пловдив

 

Начало: 17.07.2020

Край: 17.10.2020


“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от  АВИС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”


-----------------------www.eufunds.bg -------------------------

 

Проект BG16RFOP002-2.073-4975-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Изработка на уебсайт website.bg