Референтен обект 17 за железопътен транспорт

„Преустройство на контактната мрежа на закрита гара Буново“

Възложител: НК “ЖИ”
Местоположение: гара Буново
Роля на „Авис Инженеринг” ЕООД: Изпълнител

Характер на работите:
Строителни и монтажните работи за горепосочения обект, които са извършени в периода август – септември 2020 г., включват:

1. Трасиране на 7 бр. нови стълбове.
2. Направа на 7 бр. фундаменти тип Ф“С“ за стълб тип БМК 5,7/11,15.
3. Изправяне на 7 бр. стълбове БМК 5,7/11,15.
4. Направа 2 бр. анкерни котви тип КИА.
5. Доставка и монтаж на7 бр. еднопътна конзола в комплект с изолатори
6. Доставка и монтаж на 7 бр. нови хамути и заземления на жб стълб.
7. Антикорозионно боядисване на 6 бр. жр стълбове с рехабилитация на фундаментите им.
8. Монтаж на 1 бр. средна анкеровка.
9. Регула на 2 бр. компенсиращи устройства.
10. Номериране, датиране и поставяне на табели на 13 бр. стълбове.
11. Регула на контактна мрежа км 1,200

Удостоверение за проекта може да видите тук.