Референтен обект 8 за железопътен транспорт

Проект „ Реконструкция и електрификация на ж.п. линия Свиленград – Турска граница“

Инвеститор: НК „ЖИ“
Възложител: „ОХЛ ЖС“ АД – Р. Чехия
Местоположение: ж.п. линия Свиленград – Турска граница
Роля на „Авис Инженеринг“ ЕООД: Подизпълнител

Характер на работите:
Изпълнени са работи по следните части:
– Част Електрическа – Контактна мрежа – монтаж на стълбове и фундаменти;
– Част Електрическа – ОСП – турска граница;
– Част Електрическа – Магистрални кабели;
– Част Oбщо строителство и железен път – – Шумозаглушителни прегради;
– Част Осигурителни инсталации.

Референции за обекта: Референция 1 и Референция 2