„Модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в гара Пловдив“

Модернизацията на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в гара Пловдив на Комуникационно-транспортен пробив под жп ареала на гара Пловдив“ е част от Проект: „Развитие на железопътен възел Пловдив.

Обектът се изгражда с финансиране от Механизъм за свързване на Европа (МСЕ), сектор „Транспорт“. Общата му стойност е 89 028 245,95 лева без ДДС, като 67 892 868,55 лв. без ДДС са осигурени по МСЕ, а останалите са от  национално съфинансиране и допълнителни финансови средства от държавния бюджет, съответно 11 981 094,45 лв. и  9 154 282,95 лв. без включен  ДДС.

Договарящият орган на Европейската комисия по проекта е Изпълнителна агенция за климат, инфраструктура и околна среда (CINEA), а контролиращият – Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Р България.

Обхватът на обекта включва проектиране и изпълнение на следните строително-монтажни работи:

• модернизация на железния път;

• изграждане на комуникационно-транспортен пробив под жп ареала на гара Пловдив, обхващащ части от: бул.“Васил Априлов“, кръгово кръстовище, гаров площад, района на централна гара, жп коловози, автогара “Родопи“, ул.“Кукуш“, ул. Димитър Талев“;

• изграждане на нова контактна мрежа, на нови дренажи и отводнителни системи;

• модернизация на системите за сигнализация и телекомуникация;

• поставяне на нова перонна настилка на всички перони в гарата, изграждане на нови и подмяна на съществуващите перонни покрития с нови съвременни олекотени конструкции и осигуряване на достъп на лица с намалена подвижност;

• изграждане на пешеходни пресичания на две нива (пасарелки) за осигуряване на преминаване на  пешеходци с осигурен достъп за лица с намалена подвижност;

• изграждане на канализационни и вентилационни системи, осветление и видеонаблюдение;

• изграждане на топла чакалня за пътници на 4-ти перон;

• изграждане на  асансьор за осигуряване на достъп от пешеходния подлез до 4-ти перон;

• поставяне на шумозащитни съоръжения  и предпазни огради в района на гара Пловдив.

С реализацията на обекта се очаква да се повиши качеството и ефективността на железопътния транспорт – сигурност, комфорт и безопасност при пътуване. Постигане на пълна оперативна съвместимост с Трансевропейската железопътна мрежа чрез:

  • модернизация на съществуващата железопътна инфраструктура, съгласно стандартите на ЕС и европейските транспортни политики;
  • повишаване капацитета на гара Пловдив, включително възможност за увеличаване скоростта на движение на влаковете;
  • повишаване качеството на транспортната система и намаляване разходите за поддържане на железопътната инфраструктура;
  • изграждане на ключова транспортно-комуникационна връзка, която ще свърже централната част на Пловдив с южните квартали, което значително ще облекчи автомобилния трафик и ще промени облика на града.

Консултант:

ДЗЗД “Пловдив Рейлуей“