Сертификати - Декларации

Фирма “Авис Инженеринг” ЕООД е вписана в Централния професионален регистър на строителя с решение на комисията и протокол No. 0869/03.12.2015г.

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, фирма “Авис Инженеринг” ЕООД е вписана в регистъра за изпълнение на строежи със следния обхват:

– Първа група – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

– Втора група –  строежи от транспортната инфраструктура;

– Трета група –  строежи от енергийната инфраструктура.

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, фирма “Авис Инженеринг” ЕООД е вписана в регистъра за изпълнение на строежи от първа до пета категория, с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 1.4.4 и т. 1.5.6.

Конкретният вид на строежите за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

Основната цел на фирма “Авис Инженеринг” ЕООД е да предлагаме продукти с високо качество, които в максимална степен да удовлетворяват изискванията на нашите клиенти. За постигането на тази цел фирма “Авис Инженеринг” ЕООД е внедрила и поддържа ефективна система за управление на качеството (СУК) на база международния стандарт ISO 9001:2015.
Област на приложение на системата за управление на качество – Електрификация на железопътен, минен, метро, трамваен и тролейбусен транспорт. Изграждане и реконструкция на контактни, кабелни, комуникационни мрежи и съпътстващата ги инфраструктура. Електроизграждане.
В „Декларацията на ръководството за политика и цели по качеството“ са описани основните процесите и цели на ръководството през следващите етапи на развитие на фирмата.

Разработената и внедрена от месец Октомври 2009г. Система за Управление на околната среда (СУОС) гарантира, че фирмата прилага изискванията на приложимите закони и други нормативни актове, свързани с опазването на околната среда.
Като управлява процесите, необходими на СУОС, фирмата осигурява подходящи условия за непрекъснато подобряване на работата по опазване на околната среда.
Системата за управление на околната среда съответства на изискванията на международния стандарт ISO 14001:2015.
В „Декларацията на ръководството за политика и цели по управление на околната среда“ са описани основните процесите и цели на ръководството през следващите етапи на развитие на фирмата.

От месец Октомври 2009г. във фирма “Авис Инженеринг” ЕООД е разработена и внедрена Системата за Управление на Здраве и Безопасност при Работа (СУЗБР), в съответствие с изискванията на стандарта OHSAS 18001:2007, а през 2021г. в съответствие с БДС ISO 45001:2018.
Обхватът на СУЗБР е дефиниран като управление на ЗБР при извършване на дейности свързани с ремонтни, възстановителни, строително-монтажни и демонтажни работи по контактни, кабелни, комуникационни мрежи и съпътстващата ги инфраструктура за електрификация на железопътен, минен, метро, трамваен и тролейбусен транспорт.
СУЗБР има задачата да гарантира прилагането на изискванията на приложимите закони и нормативни актове, както и всички други изисквания свързани със ЗБР.
Като управлява процесите, необходими на СУЗБР, фирмата осигурява подходящи условия за непрекъснато подобряване на здравословните и безопасните условия на труд за работниците и служителите.
В „Декларацията на ръководството за политика и цели по здраве и безопасност при работа“ са описани основните процесите и цели на ръководството през следващите етапи на развитие на фирмата.